Priėmimo į miesto VVG tvarka


  • Pakruojo miesto VVG nariais ir (arba) kolegialaus valdymo organo nariais yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 proc. ir bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo organizacijų tarybos arba jaunimo reikalų tarybos.

    Pageidaujantis tapti Pakruojo miesto VVG nariu pateikia:

  • FIZINIS asmuo prašymą Pakruojo miesto VVG vadovui priimti į narius;
  • JURIDINIS asmuo prašymą Pakruojo miesto VVG vadovui priimti į narius, įgalioto organo sprendimą tapti asociacijos nariu, juridinio asmens vadovo įgaliojimą, išduotą į asociaciją deleguotiems asmenims, arba balsavimo teisės perleidimo sutartį (protokolo išrašą);
  • Sprendimas dėl priėmimo į Pakruojo miesto VVG narius priimamas valdybos narių susirinkime;
  • Pakruojo miesto VVG narys turi teisę išstoti iš narių, apie tai raštu pranešęs asociacijos vadovui. Tokio nario išstojimą tvirtina valdyba.
  • Pakruojo miesto VVG narys, kurio veikla prieštarauja asociacijos tikslams, kuris pažeidžia asociacijos įstatus, neįgyvendina arba trukdo įgyvendinti uždavinius ir vykdyti funkcijas, dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma, gali būti pašalintas iš Pakruojo miesto VVG narių.

  • PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įstatai (negaliojantys)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vidaus tvarkos aprašai: