VPP taisyklės ir naudingos nuorodos


BIVP TEISĖS AKTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr. 1303/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex%3A32013R1303

Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis EK 2014 06 20

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/lietuvos-respublikos-partnerystes-sutartis

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa EK 2014 09 08

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant Veiksmų programą taisyklės LRV 2014 06 04 nutarimas Nr. 528

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35957860f54a11e39cfacd978b6fd9bb/IgcOvYvelw

Veiksmų programos administravimo taisyklės LRV 2014 10 03 nutarimas Nr. 1090

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aeced610539911e48329c4b5fc070a74/xxDCxZiSYY

Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės VRM 2015 01 22 įsakymas Nr. 1V-36

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b4c8010a24911e4a82d9548fb36f682/MaqzoHywLT

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės VRM 2015 12 11 įsakymas Nr. 1V-992

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/XVoVHVAeKX

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas VRM 2015 05 18 įsakymas Nr. 1V-402

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79d42bc0fd4b11e488da8908dfa91cac

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų administravimas“ PFSA VRM 2016 07 07 įsakymas Nr. 1V-483

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f26b92048bd11e6b5d09300a16a686c/vrytrDFtfE

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2017 01 30 įsakymas Nr. 1V-77 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/bQMbmQLJnB


2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77

Nuoroda:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/TeUhHwPeQk


2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944


PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS NR. 1

PATVIRTINTA

Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės valdybos

2017 m. vasario mėn. 14 d.

posėdžio protokolu Nr. 2

Nuoroda: Pakruojo miesto VVG projektinių pasiūlymų atrankos vidaus tvarkos aprašas

Nuoroda: Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma


PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS NR. 2

PATVIRTINTA

Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės valdybos

2017 m. kovo mėn. 13 d.

posėdžio protokolu Nr. 3

Nuoroda: Pakruojo miesto VVG projektinių pasiūlymų atrankos vidaus tvarkos aprašas Nr. 2

Nuoroda: Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma


PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS NR. 3

PATVIRTINTA

Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės valdybos

2018 m. vasario mėn. 13 d.

posėdžio protokolu Nr. 3

Nuoroda: Pakruojo miesto VVG projektinių pasiūlymų atrankos vidaus tvarkos aprašas Nr. 3

Nuoroda: Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma


PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. PATIKSLINTAS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS NR. 3

PATVIRTINTA

Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės valdybos

2018 m. spalio mėn. 9 d.

posėdžio protokolu Nr. 3

NuorodaPakruojo miesto VVG projektinių pasiūlymų patikslintas atrankos vidaus aprašas Nr. 3

Nuoroda: Patikslinta Bendruomenių-inicijuotos-vietos-plėtros-projektinio-pasiūlymo-forma


PATVIRTINTA

Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės valdybos

2019 m. kovo 26 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1

Nuoroda: Pakruojo miesto VVG projektinių pasiūlymų atrankos vidaus tvarkos aprašas Nr. 4

Nuoroda: Patikslinta Bendruomenių-inicijuotos-vietos-plėtros-projektinio-pasiūlymo-forma ok


PATVIRTINTA

Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės valdybos

2020 m. kovo 10 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1

Nuoroda: VIETOS-PLĖTROS-PROJEKTINIŲ-PASIŪLYMŲ-VERTINIMO-IR-ATRANKOS-VIDAUS-TVARKOS-APRAŠAS-NR . 5

Nuoroda: Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nuoroda: Vertinimo-kriterijai

 


PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/OQWunfkEdA


VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. 1V-992

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-93

Nuoroda:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO


2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1K-139 redakcija)

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/244793c0e81711e4a4809231b4b55019


Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams

 PATVIRTINTA

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams

 


FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ TYRIMO ATASKAITOS IR NUSTATYMO PAGRINDIMAI

Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita


Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/projekta-vykdancio-personalo-savanorisko-darbo-inaso-priemoneje-nr-08-61-esfa-v-911-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimo-ataskaita


Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita

Nuoroda: http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita


Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/viesojo-valdymo-instituciju-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita


Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimas

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/privalomojo-sveikatos-draudimo-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-pagrindimas-1


Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/renginio-organizavimo-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimo-ataskaita


Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita

Nuoroda:http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-ir-viesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita