Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija Numatoma finansuoti „Europos socialinio fondo +“ ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
2023-11-27 Pakruojo miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime patvirtinta strategija “Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija”, kurioje numatyta socialinės atskirties mažinimui, integravimo į darbo rinką, verslumo skatinimo ir jauno verslo rėmimo bei socialinio verslo kūrimui Europos socialinio fondo+ ir Europos regioninio plėtros fondo lėšos.
2023-03-23 strategijai pritarė Pakruojo rajono savivaldybės taryba.
2023-03-30 strategijos tikslui pritarė Šiaulių regiono plėtros taryba.

Įvyko Pakruojo miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys, kuriame pristatėme strategiją “Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją”.

Kviečiame susipažinti su parengta Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija ir pateikti pastebėjimus bei pasiūlymus iki 2023 m. lapkričio 24 d.

Kviečiame plačiau susipažinti su patikslinta strategija “Pakruojo miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija”, nuoroda:

2023-03-30 vietos plėtros strategija “Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023-2029 m.” pristatyta Pakruojo miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime Nr. 1. Susirinkimo nariai vienbalsiais pritarė parengtai strategijai.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė naujai parengta strategija “Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023-2029 m.” pristatyta Pakruojo rajono savivaldybės Tarybos Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komitetui, Ekonomikos ir finansų komitetui, Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetui, Švietimo, kultūros ir sporto komitetui ir 2023-03-23 Pakruojo rajono savivaldybės Tarybos posėdyje. Priimtas sprendimas, jog bus prisidėta prie Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. įgyvendinimo ir koofinansuoti vietos projektai.

PAKRUOJO MIESTO 2023–2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA
Informuojame, kad 2023 m. gegužės 31 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė pateikė LR Vidaus reikalų ministerijai vertinti strategiją  “Pakruojo miesto 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategiją”. 

2023-03-21 naujai parengta strategija “Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023-2029 m.” pristatyta Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės posėdyje, o 2023-03-28 pristatyta Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijos posėdyje ir gauta išvada, kad Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023–2029 m.” projektas atitinka 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano Pažangos priemonės „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“, kodas LT026-03-01-05,III. Tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį ir 3.1. Uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“. 

KVIETIMAS 2023 M. KOVO 30 D. Į INFORMACINĮ RENGINĮ “PAKRUOJO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023-2029 M. ” VIEŠASIS PRISTATYMAS

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė organizuoja Pakruojo miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti Jūsų pasitenkinimą esama Pakruojo miesto situacija. Tyrimo pagalba bus ieškoma inovatyvių įvairių ilgalaikių ir tvarių visuomenės grupių poreikius atitinkančių sprendimų, siekiant gerinti ekonominę, socialinę ir sociokultūrinę situaciją Pakruojo mieste.
ANKETOS NUORODA: https://forms.gle/cVYMYegwXoEdiUkG9
Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus!

Pakruojo miesto VVG 2023 m. sausio mėn. pakvietė Pakruojo miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo, vietos valdžios atstovus, politikus, jaunimą, neįgaliųjų atstovus diskutuoti apie naujos Pakruojo miesto strategijos 2023-2027 m. viziją! Pirmieji susitikimai buvo informaciniai, kuriuose vadovė V. Šeižė pristatė programos galimybes, finansinius skirtumus tarp finansavimo laikotarpių, numatomas finansuoti kryptis. Antruose susitikimuose vyko Focus grupėse diskusijose, kuriose atsiskleidė ko nėra, ko trūksta, kas galėtų atsirasti, ką reiktų tobulinti Pakruojo mieste.Bendrai diskusijose dalinosi mintimis įvairių atstovaujamų sektorių atstovai: nevyriausybinių organizacijų, verslo , vietos valdžios atstovai, jaunimas, kurių nuomonės kartais išsiskyrė, bet kartu svarstant buvo rasta bendra nuomonė. Dėkojame visiems dalyvavusiems diskusijose, dėl naujos Pakruojo miesto strategijos 2023-2029 m . Tikime, jog 2024 metais pakviesime Jus įgyvendinti savo idėjas!

Šių susitikimų metu bus gaunamas “grįžtamasis ryšys”:

 • surenkamos miesto bendruomenės nuomonės tyrimui išdalintos anketos bei vykdomos diskusijos Focus grupėse (verslas, NVO, vietos valdžia, jaunimas, migrantai/karo pabėgėliai ir su jais dirbančios organizacijos/specialistai).  
 • Rengdami naują 2023-2029 m. miesto strategiją rinksime projektinius pasiūlymus, kuriuose kviesime pateikti organizacijas, įstaigas, įmones, socialines įmones su projektų idėjomis, galimomis veiklomis, tikslinės grupės dalyvių skaičiumi ir pagrįstu lėšų poreikiu.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė vėl Jus kviečia į Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. rengimo susitikimą – diskusijas, kuriose norime išgirsti komandose apsvarstytas, idėjas, mintis, pasiūlymus ir šioms iniciatyvoms įgyvendinti lėšų poreikį.

Susitikimo-diskusijų laikas ir vieta:2023-01-25, 15:00 val., Pakruojo Sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojis.

Diskutuosime Fokus grupėse į kokias veiklos sritis nukreipti strategijos lėšas, kokios problemos aštriausios bei kokios galimybės didžiausios Pakruojo mieste.

Pateikiame diskusinius klausimus:

 1. Kuo didžiuojatės Pakruojo mieste?
 2. Kuo Pakruojis išskirtinis/unikalus?
 3. Kuo Pakruojis yra konkurencingas?
 4. Kaip Pakruojį įsivaizduojate po 3-5 metų?
 5. Kuo norime tapti ateityje?
 6. Kuo galime išsiskirti iš kitų miestų/rajonų?
 7. Kokie pokyčiai reikalingi?
 8. Kaip veiksime/sieksime?

Vykdysime miesto gyventojų ir organizacijų anketinė apklausą, taip pat siekdami išsiaiškinti gyventojų poreikius. Susitikime prašysime dalyvauti anketinėje apklausoje.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė kviečia 2023 m. sausio mėn.  į susitikimus-diskusijas dėl naujos Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos rengimo 2023 – 2029 metams. 

Diskutuosime apie socialiai remtiniems, neįgaliesiems,  migrantams/kitataučiams naujas socialines galimybes ir gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo, jaunimo, verslo, socialinio verslo galimas iniciatyvas  Pakruojo mieste finansuojamu laikotarpiu. Strategijos numatomos finansuoti iš dviejų ES fondų: Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Susitikimo – konsultacijų metu pateiksime informaciją apie Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016–2023 m. įgyvendinimo rezultatus, bus identifikuojamos problemos ir poreikiai socialinėje srityje, gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo ir verslo bei socialinio verslo galimybės Pakruojo mieste.

Pristatysime miestų vietos plėtros 2023 – 2029 m. naujas perspektyvas per BIVP (Bendruomenių inicijuota vietos plėtra)  iniciatyvas, su jumis konsultuosimės į kokias problemines ar inovatyvias idėjas būtina investuoti miesto strategijos lėšas bei koks yra lėšų poreikis šių iniciatyvų įgyvendinimui.

Miesto bendruomenės nuomonės tyrimui bus naudojamos anketos ir diskusijos Focus grupėse (verslas, NVO, vietos valdžia, jaunimas, migrantai/karo pabėgėliai ir su jais dirbančios organizacijos/specialistai).  

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė rengdama naują 2023-2029 m. miesto strategiją rinks projektinius pasiūlymus, kuriuose bus pateikiamos organizacijų idėjos, galimos veiklos, tikslinės grupės dalyvių skaičius kuriems teikiama nauda ir pagrįstas lėšų poreikis.

Pateikiame apibendrintą informaciją apie numatomus organizuoti susitikimus:

 • Šių susitikimų – konsultacijų metu pateiksime informaciją apie Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016–2023 m. įgyvendinimo rezultatus, bus identifikuojamos problemos ir poreikiai socialinėje srityje, gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo ir verslo bei socialinio verslo galimybės Pakruojo mieste. Pristatysime miestų vietos plėtros 2023 – 2029 m. naujas perspektyvas per BIVP (Bendruomenių inicijuota vietos plėtra)  iniciatyvas, su jumis konsultuosimės į kokias problemines ar inovatyvias idėjas būtina investuoti miesto strategijos lėšas bei koks yra lėšų poreikis šių iniciatyvų įgyvendinimui.
 • Vieta – Pakruojo Sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojis.

Susitikimų data ir laikas:

2023-01-16 nuo 13:00 val. susitikimas su Pakruojo r. savivaldybės politikais, savivaldybės ir valstybės įmonių bei įstaigų atstovais;

2023-01-16 nuo 15:00 val. susitikimas su Pakruojo miesto bendruomenių, mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir neformalių organizacijų atstovais;

2023-01-16 nuo 17:00 val. susitikimas su Pakruojo miesto jaunimu, jaunimo organizacijų atstovais, su jaunimu dirbančiais specialistais,  neformalių jaunimo organizacijų atstovais;

2023-01-18 nuo 13:00 val. susitikimas su Pakruojo mieste gyvenančiais migrantais ir kitataučiais (ukrainiečiais ir kt.) bei su jais dirbančiais specialistais;

2023-01-18 nuo 15:00 val. susitikimas su Pakruojo verslo atstovais ir Pakruojo r. savivaldybės verslo rėmimo fondo specialistais;

2023-01-18 nuo 17:00 val. susitikimas su Pakruojo mieste veikiančiomis neįgaliųjų organizacijomis ir įstaigomis.

Pagarbiai

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė

Vaida Šeižė

Tel. 8 606 86600

www.pakruojomiestovvg.lt

Facebook Pakruojo miesto vietos veiklos grupe