VPS įgyvendinimo ataskaitos


PATVIRTINTOS PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO IR FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. kovo 10 d. Pakruojo miesto VVG  biure, Pergalės  g. 1,  Pakruojo mieste,  surengtas Pakruojo miesto VVG  visuotinis susirinkimas  nuotoliniu būdu. Prisijungę prie pokalbių per programą Zoom susirinkime  dalyvavo Pakruojo miesto VVG nevyriausybinio sektoriaus nariai: Pakruojo senamiesčio bendruomenės narė Austėja Miknevičiūtė, Pakruojo centro bendruomenės narė Laima Aidukienė, Pakruojo miesto naujamiesčio bendruomenės narė Gitana Balašauskienė, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius: pirmininkė Dovilė Pašakinskienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Pakruojo viltis” pirmininkė Nijolė Žiukienė, valdžios sektoriaus nariai :Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintaras Šurna(VVG valdybos pirmininkas), Pakruojo seniūnijos seniūnas Svajūnas Miknevičius, rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyriaus l.e.p. vedėjo pavaduotojas Aivaras Stabužis  Susirinkime dalyvavo Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė, projekto koordinatorė Janina Dirbanauskienė. Išrinktas ir vienbalsiai patvirtintas  susirinkimo pirmininkas Gintaras Šurna ir susirinkimo sekretorė Vaida Šeižė. Patvirtintas Pakruojo miesto VVG darbo reglamentas ir darbotvarkė.

 Visuotinio susirinkimo metu apsvarstyta Pakruojo miesto VVG plėtros strategija 2016-2022 m. ir strategijos rezultatų pasiekimai  2020 m. Vadovė Vaida Šeižė išsamiai ir detaliai pristatė strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022m“ įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m. Pažymėjo, kad strategijoje iškelti du prioritetai:
1.Aktyvaus užimtumo iniciatyvų, skirtų nedarbo mažinimui, vystymas.
2. Socialinių ir kitų paslaugų skirtų socialinės atskirties mažinimui ir bendruomeniškumo didinimui plėtra. 2020m. Strategijoje iškelti du tikslai.1.Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir 2 tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį  integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę. Supažindino su strategijos rezultatų pasiekimais  ir pasiektais bendrais strategijos rezultatais iki 2020 m. pabaigos. Pagal 1.1. Uždavinys: Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui. 1.1.1. Veiksmas: Organizuoti neformalius profesinius mokymus darbingiems neaktyviems gyventojams“ įgyvendinti 3 projektai:

  1. Pakruojo „Atžalyno” gimnazija, partneris Žeimelio bendruomenės centras projektas „KELRODIS – galimybių studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0009, paramos suma 6607,34 Eur, prisidėjimo suma 1401,02 Eur. Bendra projekto suma 8008,36 Eur.
  2. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, partneris Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas” projektas „Pakruojo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas mokantis amatų“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0004, paramos suma 8448,80 Eur, prisidėjimo suma 1549,78 Eur. Bendra projekto suma 9998,58 Eur.
  3. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Pakruojo skyrius), partneris Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas „Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0013, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1732,40 Eur. Bendra projekto suma 10182,40 Eur.

Pagal 1.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 23506,14 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 2242,27 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2440,93 Eur. Bendra projektų suma 28189,34 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  92,81 proc.

Pagal 1.1.2. Veiksmas: Organizuoti darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ir savanorystės veiklas darbingiems neaktyviems gyventojams įgyvendinti 2 projektai:

1.VšĮ Valdresta projektas „Įgyk naujus įgūdžius, įsitvirtink darbo rinkoje!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0008, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1550,00 Eur. Bendra projekto suma 10000,00 Eur.

2.Pakruojo verslo informacijos centras, partneriai Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo krašto muziejumi „Žiemgala“, Ind. V. Janeliūno įmonė „TRANSVITO“, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo kultūros centras projektas „Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes”, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0011, paramos suma 8449,79 Eur, prisidėjimo suma 2985,20 Eur. Bendra projekto suma 11434,99 Eur.

Pagal 1.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 16899,79 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2935,20 Eur. Bendra projektų suma 21434,99 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  99,99 proc.

Pagal 1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą ir plėtrą.
1.2.1. Veiksmas: Vykdyti neformalaus mokymo programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių įgijimui ir tobulinimui įgyvendinti 2 projektai:1.Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija projektas „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0002, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1705,00 Eur. Bendra projekto suma 10155,00 Eur.2.Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija projektas „Pradėk verslą šiandien!“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0047, paramos suma 8449,99Eur, prisidėjimo suma 1552,96 Eur. Bendra projekto suma 10002,95 Eur.Pagal 1.2.1. veiksmą panaudota paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 1657,96 Eur. Bendra projektų suma 20157,95 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  100 proc.Pagal 1.2.2. Veiksmas:  Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas (taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo klausimais ir suteikti priemones, reikalingas verslo sustiprinimui įgyvendinami 6 projektai:1.Pakruojo automobilių sporto klubas projektas „Pradedančiojo verslo konsultavimas ir plėtros spartinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0004, paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3105,92 Eur. Bendra projekto suma 20005,92 Eur.2.VšĮ Valdresta projektas „Verslo pradžios ir verslumo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0049, paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur. Bendra projekto suma 19999,99 Eur.Įgyvendinami 4 projektai:3.Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau” projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo atstovams siekiant sustiprinti verslus“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0003, panaudota paramos suma 11337,89 Eur, prisidėjimo suma 2 083,70  Eur, bendra suma 13421,59 Eur.4.Pakruojo senamiesčio bendruomenė projektas „Pradedamo verslo subjektų verslumo gebėjimų stiprinimas ir pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0007, panaudota paramos suma 12078,16 Eur, prisidėjimo suma 2215,52  Eur, bendra suma 14293,68 Eur.5.Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Jauno verslo stiprinimas ir verslumo skatinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0012, panaudota paramos suma 14041,92 Eur, prisidėjimo suma 2277,65  Eur, bendra suma 16319,57 Eur.6.UAB “Montaka” projektas „Verslo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048, panaudota paramos suma 15762,35 Eur, prisidėjimo suma 2891,26  Eur, bendra suma 18653,61 Eur.Pagal 1.2.2. veiksmą įgyvendinti du projektai. Panaudota paramos suma 87019,73 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 9600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu arba piniginiu įnašu 6074,05 Eur. Bendra projektų suma 102693,78 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  85,57 proc.

Pagal 2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę. 2.1.1. Veiksmas: Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (ilgalaikė socialinė globa, pagalba į namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.) atitinkančias tikslinės grupės poreikius įgyvendinti 3 projektai:

1.Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projektas „Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0006, paramos suma 20725,81 Eur, prisidėjimo suma 4 943,44 Eur. Bendra projekto suma 25669,25 Eur.

2.Pakruojo nestacionarių paslaugų centras, partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia” projektas „Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0005, paramos suma 21124,96 Eur, prisidėjimo suma 3 874,99  Eur. Bendra projekto suma 24999,95 Eur.

3.Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, partneris Pakruojo nestacionarių paslaugų centras projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0012, paramos suma 42250,00 Eur, prisidėjimo suma 10 020,64 Eur. Bendra projekto suma 52270,64 Eur.

Projektuose teiktos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga, klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslauga, užimtumo terapija, savi pagalbos grupės, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai, vaikų krizių įveikimo stovyklas.

Pagal 2.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 84100,77 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 8000,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 10839,07 Eur. Bendra projektų suma 102939,84 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  99,53 proc.

Pagal 2.1.2. Veiksmas: Teikti sociokultūrines paslaugas (švietimo, kultūros, laisvalaikio organizavimo), skirtas tikslinės grupės socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant savanorius ir savipagalbos grupes įgyvendinti 5 projektai:

1.Pakruojo rajono sporto centras, partneris Futbolo klubas „Pakruojis” projektas „Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant laisvalaikio ir užimtumo paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0003, paramos suma 6368,54 Eur, prisidėjimo suma 1 355,86 Eur. Bendra projekto suma 7724,40 Eur.

2.Sporto klubas „Skorpionas-BJJ projektas „Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0001, paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 1 307,70 Eur. Bendra projekto suma 8067,69 Eur.

3.Sporto klubas „Extreme Gym” projektas „Laisvalaikio užimtumo organizavimas socialinės rizikos vaikams ir jaunuoliams“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0007, paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 2400,29 Eur. Bendra projekto suma 9160,28 Eur.

4.Pakruojo moterų draugija projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į Pakruojo miesto visuomeninę veiklą, jų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0002, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 1332,64 Eur. Bendra projekto suma 8092,64 Eur.

5.Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas „Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams”, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0010, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma 3903,40 Eur. Bendra projekto suma 10663,40 Eur.

Pagal 2.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 33408,52 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 3200,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 7099,89 Eur. Bendra projektų suma 43708,41 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  98,84 proc.

Projektų metu vykdytos sociokultūrinės veiklos: inovatyvi veikla su vairavimo stimuliatoriumi bei mezgimo nėrimo užsiėmimai, pažintinės ir kultūrinės išvykos, vaikų vasaros stovyklos, informacijos skleidimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui paskirstytos lėšos:

Finansavimo šaltinis Planuota lėšų suma, Eur 2021-12-31 panaudotos lėšos, Eur Panaudotos lėšos, proc.
Vietos plėtros projektų įgyvendinimui lėšų suma: 330000,00 Eur 319124,31 Eur 96,70
ES struktūrinių fondų lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 278850,00 Eur

 

261 834,94 Eur

 

93,90
Pakruojo r. savivaldybės lėšos 26400,00 Eur

 

26242,27 Eur

 

99,40
Privačios vietos plėtros projektų lėšos arba savanoriškas darbas 24750,00 Eur 31047,10 Eur 125,40

 Informacija apie strategijos produkto ir rezultato rodiklių pasiekimą:

Rodiklio pavadinimas Pagal strategiją siekiama reikšmė Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė Pasiekta rodiklio reikšmė
Projektų skaičius, vnt. 21 21
Projekto vykdytojų ir partnerių skaičius, vnt. 31 31
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm. 350 800 896
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 14 20 20
Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/ arba savanorystės veiklose, asm. 25 25 25
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. (140×20/100) 28 asm. 28 asm. 25 asm.
BIVP projektų dėka sustiprinta jauno verslo subjektų, skaičius 12 30 29
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. (630×10/100) 63 asm. 80 asm. 84 asm.
Pasiūlytos naujos socialinės ir kt. paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius. 8 10 10

 Projektai, kurie prisidėjo prie produkto rodiklio 896 asm. projekto veiklų dalyvių gavo naudą iš projekto veiklų: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 30 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 25 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 25 asm., VšĮ Valdresta projekto 10 asm., Pakruojo verslo informacijos centro projekto 20 asm., Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 22 asm., Laisvalaikio ir sporto klubas “Vajetau” projekto 6 asm., Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5 asm., Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekto 3 asm., Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus projekto 5 asm., UAB “Montaka” projekto 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekto 5 asm., Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto  145 asm., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 25 asm., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 355 asm., Pakruojo rajono sporto centro projekto 69 asm., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 20 asm.,  Sporto klubas „Extreme Gym” projekto 26 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4 asm.,  Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm.

Prie produkto rodiklio pasiekimo dar prisidės Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos įgyvendinamo projekto 10 asm., kurie gaus  naudą dalyvaudami projekte.

Projektai, kurie prisidėjo prie produkto rodiklio 20 projektai, kuriuos įgyvendino socialinių partnerių ar NVO: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija, Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia”, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius,  Pakruojo rajono sporto centro projekto partneris Futbolo klubas „Pakruojis”, Sporto klubas „Skorpionas-BJJ“,  Sporto klubas „Extreme Gym”, Pakruojo moterų draugija, Pakruojo Senamiesčio bendruomenė, VšĮ Valdresta, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos  2 projektai, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo senamiesčio bendruomenė, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, Laisvalaikio ir sporto klubas “Vajetau”, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto partneris Žeimelio bendruomenės centras,  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto partneris Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas”, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto partneris Pakruojo Senamiesčio bendruomenė, VšĮ Valdresta, Pakruojo verslo informacijos centro projekto partneris Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos  2 projektai, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo senamiesčio bendruomenė, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius. VšĮ Valdresta 2 projektai.

Projektai, kurie prisidėjo prie produkto rodiklio pasiūlyta 10 naujų socialinių ir kt. paslaugų socialinės atskirties mažinimui pasiekimo:  Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto  2 vnt., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 1 vnt.,  Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 2 vnt., Pakruojo rajono sporto centro projekto 1 vnt., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 1 vnt.,   Sporto klubas „Extreme Gym” projekto 1 vnt., Pakruojo moterų draugija projekto 1 vnt.,  Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 2 vnt. Buvo sukurtos bendrosios, specialiosios ir sociokultūrinės paslaugos: asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga, klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslauga, užimtumo terapija, savi pagalbos grupės, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai, vaikų krizių įveikimo stovyklas, inovatyvi paslauga su vairavimo stimuliatoriumi bei mezgimo nėrimo užsiėmimai, pažintinės ir kultūrinės išvykos, vaikų vasaros stovyklos, informacijos skleidimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas.

Projektai, kurie prisidėjo prie Strategijos rezultato rodiklio praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, projekto dalyviai ar vykdytojai pradės savanoriauti socialinių partnerių organizacijose ar NVO ir taip bus įsitraukiama į bendruomenės veiklas bei mažinama socialinė atskirtis, 84 asm.: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto  10 asm., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 3 asmv., Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 35 asm., Pakruojo rajono sporto centro projekto 10 asmv., Sporto klubo „Skorpionas-BJJ projekto 2 asm.,  Sporto klubas „Extreme Gym” projekto 5 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4 asm.,  Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm.

Projektai, kurie prisidėjo prie Strategijos rezultato rodiklio BIVP projektų dėka sustiprinta 29 jauno verslo subjektai: Pakruojo automobilių sporto klubo, Laisvalaikio ir sporto klubo „Vajetau“, Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus, UAB „Montaka“, VšĮ „Valdresta“. Planuojama, jog Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekte dar bus 2 asm. sustiprinta jauno verslo pradžia.

Projektai, kurie prisidėjo prie Strategijos produkto rodiklio „Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose“, kuriuose 25 projekto dalyviai dalyvaus darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose, pasiekimo: VšĮ Valdresta 10 asm. projekto dalyvių dalyvavo darbo praktikos veiklose, Pakruojo verslo informacijos centro 15 asm. projekto dalyvių įgijo darbo praktikos per savanorystės veiklas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių veiklose.

Projektai, kurie prisidėjo prie Strategijos rezultato rodiklio 25 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. pasiekimo:  Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 5 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 5 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 5 asm., VšĮ Valdresta projekto 3 asm., Pakruojo verslo informacijos centro projekto 3 asm., Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 4 asm.  BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti. (Pateikiami projekto vykdytojų raštai su pagrindžiančiais dokumentais darbo sutartys, Sodra pažymos, savarankiškai veikiančių pažymos).

Planuojama, jog Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekte dar 2 asm.  BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y. pradės dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti.

Susirinkimo metu Pakruojo vietos veiklos grupės valdybos narė revizorė Dovilė Pašakinskienė supažindino su  2020 metų strategijos panaudotomis lėšomis, kurių panaudojimas atitiko strategijos įgyvendinimui.

Tikslinis lėšų panaudojimas  vienbalsiai patvirtintas Pakruojo miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės nariai pasidžiaugė rezultatyviu ir atsakingu strategijos įgyvendinimo komandos darbu.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė aptarė bendradarbiavimo projektus, kuriuose asociacija yra partneris:

1.projektas „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai” socialinėse bendradarbiavimo veiklose kartu su Varėnos miesto vietos veiklos grupe, Utenos miesto vietos veiklos grupe, Biržų miesto vietos veiklos grupe ir Rietavo miesto vietos veiklos grupe. Projekte numatoma aktyvaus poilsio ir kūrybiškumo stovykla globojamiems (rūpinamiems) ir įvaikintiems nuo 7 iki 13 m. Pakruojo ir Varėnos vaikams. Varėnos miesto vietos veiklos grupės projektų vykdytojai ir savanoriai atvyks į Pakruojį susipažinti su projekto metu neformaliojo švietimo užsiėmimų forma parengtų gidų veikla, sukurta pramogine šaudymo iš lanko su strėlėmis veikla ir su kitais vykdytais projektais. Projektas numatomas įgyvendinti 2021 metais ir finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

2.         projektas ,,Bendros verslumo iniciatyvos“ gerosios patirties pasidalijimo veiklose kartu su Utenos miesto vietos veiklos grupė,  Biržų miesto vietos veiklos grupė, Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, Varėnos miesto vietos veiklos grupė, Rietavo miesto vietos veiklos grupė.

3. projektas „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“, projekto kodas Nr. 6.1-ESFA-T-927-01-0525, bendradarbiavimo socialinėse veiklose. Projekte bendradarbiauja Rokiškio socialinės paramos centras, Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, UAB “Rokiškio Sirena”, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, Rokiškio dekanato Caritas.

Pasidžiaugta sėkmingai baigiama įgyvendinti Pakruojo miesto strategija 2016-2022 m. ir gautomis papildomomis iš LR vidaus reikalų ministerijos patvirtintomis paramos lėšomis 109610,00 Eur už sėkmingus strategijos įgyvendinimo rezultatus.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė patvirtino 2020 m. rezervinį projektų sąrašą 2 projektams: 1. Pareiškėjas Pakruojo miesto VVG projektas „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslaugas“, paramos suma 77435.95 Eur. 2. Pareiškėjas Lietuvos samariečių bendrija Pakruojo skyriaus projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje paramos suma 32174.19 Eur.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė informavo narius, jog 2020 m. gruodžio mėn. parengta projekto paraiška „Dviračių sporto fizinio aktyvumo veiklos Pakruojo rajono viešosiose erdvėse“, kodas Nr. SRF-FAV-2021-1-0419 ir pateikta į 2021 m. Sporto rėmimo fondą finansavimui. Projektas skirtas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms dviračių sporto fizinio aktyvumo plėtrą, dviračių sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, šeimos ir draugų dviračių žygių- renginių organizavimui Pakruojo r. Projekto paraiškos administracinis vertinimas atliktas, įvertinta tinkamai, šiuo metu vyksta paraiškos tinkamumo vertinimas.

Pakruojo miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2016 m.

Pakruojo miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo atskaita už 2017 m.

Pakruojo miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

Pakruojo miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2019 m.

Pakruojo miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2020 m.