Projektas „PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJOS PARENGIMAS“, Sutarties Nr. 11-001-T-0007, finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Pažangos priemonės veiklos (poveiklės) Nr. 01-004-08-04-01-01-02.


Projekto tikslas – parengti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, siekiant išnaudoti gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bendruomenių socialinės integracijos ir vietinių įsidarbinimo galimybių didinimui bei socialinio verslo kūrimui.

Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui.

Projekto poveiklė: Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. parengimas.

Poveiklės aprašymas: parengta Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2023–2029 m. Rengimo metu išanalizuota demografinė ir geografinė aplinka, socialinė ir gyvenamoji aplinka, ekonominė aplinka, sudaryta SSGG analizė, sukurti strategijos, tikslai, uždaviniai, veiksmai su pateiktomis alternatyvomis, sukurti stebėsenos rodikliai, sudarytas finansinis planas su  išlaidų pagrindimu. Statistiniai duomenys renkami aktualūs Pakruojo miestui, lyginant juos su šalies ir apskrities  rezultatais, organizuojami susitikimai – konsultacijos, diskusijos su vietos gyventojais, nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis organizacijomis, savivaldybės ir valstybės įmonių atstovais bei verslo atstovais. Parengta vietos plėtros strategija suderinama su Pakruojo rajono savivaldybės Taryba ir Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegija.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai: 1. Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.;

2. Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 30 .

Projektui skiriamos finansavimo lėšos – 10 000,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 8500,00 Eur, ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų lėšos 1500,00 Eur.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-01-16.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-10-01.