Informacija apie įgyvendintus VPP


1. Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo verslo informacijos centras.

Partneriai – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Pakruojo krašto muziejus “Žiemgala”, Pakruojo kultūros centras, Pakruojo automobilių sporto klubas, V. Janeliūno įmonė „TRANSVITO“.

Projekto pavadinimas – “Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes”.

Projekto tikslas – padidinti Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių visuomeninių praktinių darbo įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose.
Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės veiklas, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo.
Projektas orientuotas į ekonomiškai neaktyvių asmenų tikslinę grupę – 15 asmenų.
Projekto veiklos: 1. Informacinis motyvacinis renginys skirtas projekto vykdytojams ir projekto dalyviams; 2. Pažintinis vizitas į savanorystės veiklų atlikimo vietą; 3. Mokymai ir kursai projekto veiklų dalyviams; 4. Dalyvavimas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose, siekiant įgyti patirties ir įgūdžių.
Praktinių įgūdžių įgijimas savanoriaujant teiks didelę naudą projekto veiklų dalyviams – savanoriams, kadangi bus suteikti praktiniai įgūdžiai, savirealizacijos galimybė, mokymosi procesas, darbinė patirtis, nauji socialiniai įgūdžiai ir darbo aplinkos supratimas. Šių veiklų pagrindu yra galimybė skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo rinką. Pakruojo mieste atsiras daugiau motyvuotų, praktinius įgūdžius įgijusių asmenų, pasiruošusių integruotis į darbo rinką. Atsiras asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, muziejininkais ir renginių organizatoriais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Pakruojo miestu ir turizmo objektais bei rajone organizuojamais sporto ir kultūros renginiais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgis darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas.

Skaidrė11


2Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo “Atžalyno” gimnazija.

Partneris – Žeimelio bendruomenės centras.

Projekto pavadinimas – „KELRODIS – galimybių studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje“.

Projektas  KELRODIS – jaunų asmenų galimybių studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje numato dalyviams – Pakruojo Atžalyno gimnazijos bendruomenės nariams, ekonomiškai neaktyviems darbo rinkoje  – gimnazistams, jų tėvams ar palikusiems darbo rinką mokytojams organizuoto sociakultūrines veiklas. Jiems bus pateikta neformaliojo ugdymo galimybių studija „KELRODIS“, suteikianti žinias, formuojanti darbo rinkai aktyvaus piliečio požiūrį ir skatinanti ieškoti pasirinkimo galimybių ateičiai.  Projekto tikslinė grupė pasirinkta tikslu suaktyvinti Atžalyno gimnazijos bendruomenę, organizuojant galimybių studijos „KELRODIS“ neformaliojo ugdymo mokymų ciklą (seminarai su viešais renginiais įgūdžių formavimui bei gebėjimų įtvirtinimui – teorinė ir praktinė darna projekte) neaktyviems Pakruojo miesto gyventojams, skatinant savanorystės darbinių ir/ar organizacinių įgūdžių įgijimo siekį, pravedant mokymų veiklas bei pasiruošimą tų veiklų vykdymui, siekiant tapti ekonomiškai aktyviais, lavinant komunikavimo įgūdžius, ieškant savęs pritaikomumo kelių analizuojant darbo rinkos paklausą bei pasiūlą.

 Skaidrė72. Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras.

Partneris – Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

Projekto pavadinimas – „Pakruojo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas mokantis amatų“.

Tikslas–didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes, mokantis amatų. Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai ir veiklos:1. Neformaliuoju švietimu suteikti ekonomiškai neaktyviems Pakruojo miesto gyventojams naujų profesinių įgūdžių;2. Rengti projekto dalyvius  aktyviai realizuoti savo naujus gebėjimus naudojant informacines komunikacines technologijas. Veiklos: po projekto sutarties pasirašymo 3 mėnesius planuojame vykdyti mokymus. Projekto  dalyviai mokysis odos ir tekstilės apdirbimo. Mokysis kurti ir viešinti savo dirbinius, pasitelkiant informacines technologijas. 12 dalyvių mokymasis dirbti su oda-užsiėmimai vyks 40 akad. val. 2 x per savaitę. 13 dalyvių mokysis dirbti su tekstile–užsiėmimai vyks 40 akad. val. 2 x per savaitę. Visi 25 projekto dalyviai mokysis ne tik amatininkystės, bet ir savo amato sklaidos, reklamos informacinių technologijų pagalba. (40 akad. val.). Bus suorganizuoti 1 renginys, kuriuo siekiama informuoti apie vykdytas veiklas ir paskatinti  domėtis  rezultatais. Laukiami rezultatai: projektas mažins nedarbą ir neaktyvių asmenų skaičių Pakruojo mieste. Bus siekiama, kad šio projekto tikslinė grupė 25 asmenys, patobulintų darbo su informacinėmis technologijomis gebėjimus. Bus suorganizuota 80 akad. val. amatų mokymosi, 40 akad. val.- skirta IT gebėjimams tobulinti. Projekto veiklos atitinka PFSA nurodytas veiklas 10.2.1-naujų profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas. Planuojama įtraukti 25 asmenis į naujų jiems amatų mokymąsi.Poveikis. Projektas mažins nedarbą ir neaktyvių asmenų skaičių Pakruojo mieste.

Skaidrė8