Informacija apie įgyvendinamus VPP


 

Skaidrė2 Skaidrė3 Skaidrė4 Skaidrė5

1.Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo nestacionarių paslaugų centras.

Partneris – Pakruojo sveikatos klubas “Valia”.

Projekto pavadinimas – „Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“.

Projekto veiklos – projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos – tikslinės grupės asmenų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas, jų konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas teikiant šias paslaugas, darbinių įgūdžių ugdymas, savipagalbos grupių vedimas, psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos užsiėmimai.

  1. Projekto koordinatorius, teiks ir skleis informaciją, konsultuos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkaus ir atstovaus šias paslaugas gaunant darbo dienomis. Koordinatoriaus teikiamą ir skleidžiamą informaciją, konsultavimo paslaugas gaus visi 25 tikslinės grupės asmenys.
  2. Užimtumo terapija yra problemų sprendimo būdas. Ji įgalina žmones pasirinkti, pasiruošti ir atlikti užsiėmimą, kuris reikalingas ir naudingas jų aplinkoje. Užimtumo terapija siekiama gerinti kasdieninį klientų funkcionavimą. Užimtumo terapijoje dalyvaus 10 tikslinės grupės asmenų, kurie įvairiose veiklose įgys naujų įgūdžių, patirties ir tuo palengvins savo integraciją į bendruomenę.
  3. Psichosocialinė pagalba:

3.1. Savipagalbos grupė, veiksminga užimtumo forma, kai asmuo išgyvena nežinią dėl ateities, netenka darbinio užimtumo. Grupės teikiamas palaikymas ir terapinė nauda gali tapti esminiais atramos taškais planuojant tolimesnį gyvenimą ir ieškant naujų veiklos galimybių. Savipagalbos grupėje dalyvaus 5 tikslinės grupės asmenys.

3.2. Psichologinės konsultacijos pažadina žmoguje glūdinčius resursus, kurie padėtų susidoroti su esančiomis ir būsimomis problemomis. Konsultacijas gaus 10  tikslinės grupės asmenų.

3.3. Psichoterapijos užsiėmimai suteikia galimybę analizuoti savo bendravimo su kitais ypatumus ir mokytis efektyvių socialinių įgūdžių, perkeliant juos į realų gyvenimą. Psichoterapijos užsiėmimuose dalyvaus 10 asmenų.

Skaidrė20


 2. Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo moterų draugija.

Projekto pavadinimas – „Socialinę atskirtį patiriančių  asmenų integravimas į Pakruojo miesto visuomeninę veiklą, jų užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimas“.

Projektu, kurio tikslas yra palankių aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo sąlygų senjorams ir vyresnio darbingo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį, sukūrimas Pakruojo mieste, teikiant sociokultūrines paslaugas bei skatinant socialinės, pilietinės veiklos iniciatyvas, siekiama skatinti aktyvų dalyvavimą laisvalaikio ir užimtumo veiklose. Projekto metu bus teikiamos sociokultūrinės paslaugos organizuojant mezgimo nėrimo užsiėmimus senjorams ir vyresnio darbingo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį. Taip pat, siekiant tikslinės grupės asmenis įtraukti į kultūrines veiklas ir suteikti jiems šias paslaugas bus organizuojama choro veikla. Užsiėmimų metu senjorai bus skatinami dainuoti.  Projekto metu bus rengiamos ir pažintinės, kultūrinės išvykos. Projekto įgyvendinimo metu planuojama surengti 1 ekskursiją iš projekto tikslinės grupės į Panemunės pilis, 1 ekskursiją po gražiausias Pakruojo rajono sodybas. Šios veiklos įgyvendinimas suteiks galimybę Pakruojo miesto senjorams plėsti akiratį, susipažinti su krašto tradicijomis, istorija, pažinti gamtos kultūros ir paveldo objektus.  Įgyvendinant projektą planuojama surengti Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimą. Laukiami projekto rezultatai yra tai, jog projekto metu, į aktyvias sociokultūrines veiklas įsijungs 45 asmenys. Bus suburtas choras, surengta 1 konferencija, 1 susitikimas, surengtos 2 ekskursijos, surengti 40 val. mezgimo, nėrimo užsiėmimai, 10 savanorių dalyvaus savanorystės veiklose. Taip pat bus teikiama informaciją apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, taip pat tarpininkaujama šias paslaugas gaunant. Projekto rezultatų naudą pajus Pakruojo miesto bendruomenė. Atsiras galimybė senjorams dalyvauti kultūrinėje, meninėje veikloje. Taip pat per plėtojamas savanorystės veiklas bus prisidedama prie vienišų, socialinę atskirtį patiriančių senjorų gyvenimo kokybės gerinimo Pakruojo mieste.

Skaidrė25


3.Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo rajono sporto centras.

Partneris – Futbolo centras „Pakruojis“.

Projekto pavadinimas – „Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant laisvalaikio ir užimtumo paslaugas“.

Projektu, kurio tikslas socialinę atskirtį patiriančio Pakruojo miesto vaikų ir jaunimo integracijos į visuomenę didinimas per užimtumą teikiant sociokultūrines paslaugas, siekiama socialinės atskirties grupių vaikus ir jaunimą skatinti dalyvauti laisvalaikio ir užimtumo veiklose. Pasitelkiant savanorystę ir aktyvias laisvalaikio užimtumo veiklas, kaip socialinę atskirtį mažinančias priemones, bus sudaryta galimybė visapusiškai socialiai pažeidžiamos tikslinės grupės integracijai į visuomenę. Projekto tikslui pasiekti yra keliami 2 uždaviniai. Pirmuoju uždaviniu „Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklas teikiant sociokultūrines paslaugas“ yra  siekiama organizuoti aktyvų užimtumą, surengiant 2 vaikų vasaros stovyklas bei 2 savaičių trukmės užimtumo veiklas Pakruojo miesto stadione. Tikslinė grupė bus supažindinama su aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo formomis Pakruojo mieste. Kitas projekto uždavinys yra „Organizuoti  savanorystės veiklas“. Šiuo uždaviniu siekiama organizuoti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo užimtumą per savanorystės veiklas. Įgyvendinant projekto tikslus ir uždavinius bus ugdomas vaikų kūrybiškumas, iniciatyvumas įvairiomis saviraiškos priemonėmis. Tikslinė grupė bus mokoma prasmingai ir kultūringai leisti savo laisvalaikį, mokytis, tobulinti savo gebėjimus, plėsti akiratį. Projektas prisidės prie Pakruojo miesto socialinę atskirti patiriančio 7-24 m. asmenų laisvalaikio organizavimo, mokymo ir švietimo. Pasitelkiant savanorystę ir laisvalaikio ir užimtumo veiklas teikiant sociokultūrines paslaugas, per socialinę atskirtį mažinančias priemones, bus sudaryta galimybė visapusiškai 75 socialiai pažeidžiamos tikslinės grupės asmenų integracijai į visuomenę bei socialinių ryšių palaikymui. Pasiekus projekto tikslą bus dalinai sumažinta Pakruojo miesto socialiai pažeidžiamų vaikų ir jaunimo grupių socialinė atskirtis, sukurtos naujos užimtumo ir laisvalaikio praleidimo paslaugos, bus pagerinta vaikų ir jaunimo integracija.

Skaidrė22

2019 m. birželio 17-21 d. Klovainiuose vyko stovykla, kurioje dalyvavo 25 vaikai iš Pakruojo. Stovyklautojai mokėsi futbolo paslapčių, žaidė, pramogavo, mokėsi bendrauti.  Stovyklautojus mokė, organizavo užsiėmimus savanoriai.

64997483_2423590861207585_1748527747942055936_o (1)

65075500_2423591091207562_4959075295589040128_o

64995130_2423591124540892_3417264001480916992_o

65085050_2423591191207552_3519241089322057728_o 65149771_2423591017874236_7867223455874154496_o 65194184_2423591227874215_6928566028439912448_o 65198055_2423591114540893_2564447701684977664_o 65216027_2423591181207553_3715327048126824448_o 65277535_2423590847874253_3357811535161327616_o 65594092_2423590981207573_5562156779179081728_o

Video filmo nuoroda: https://www.facebook.com/vaida.seize/videos/2821880317844317/


4.Vietos projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga “Valdresta”.

Projekto pavadinimas – „Įgyk naujus įgūdžius, įsitvirtink darbo rinkoje!“.

Projektu, kurio tikslas yra Pakruojo miesto darbingų neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, siekiama ekonomiškai neaktyvius asmenis skatinti dalyvauti praktinių darbo įgūdžių įgijimo veiklose, darbinių įgūdžių ugdymu darbo vietoje. Pasitelkiant darbinę praktiką, kaip darbo įgūdžių įgijimo ir socialinę atskirtį mažinančią priemonę, bus sudaryta galimybė visapusiškai socialiai pažeidžiamos tikslinės grupės integracijai į visuomenę. Projektu siekiama sumažinti aukštą nedarbo lygį, ugdant ekonomiškai neaktyvių gyventojų darbinius įgūdžius. Tikslinė grupė bus supažindinama su darbine aplinka, sudarant sąlygas atlikti praktiką darbo vietoje. Pasiekus projekto tikslą bus sukurta socialinė, ekonominė nauda ir pagerintos Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybės, bus pagerinta jų  integracija į darbo rinką. Projekto metu projekto dalyviai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, VšĮ “Valdresta“ įgys darbinius įgūdžius, įgyvendinant  su įmonės veikla susijusias veiklas: praktinių darbo įgūdžių įgijimas dirbant santechninius darbus, atliekant aplinkos tvarkymo darbus, dalyvaujant įmonės veiklos darbo procesuose ir kasdieninėje veikloje. Su projekto veiklų dalyviais, bus sudaromos pameistrystės darbo sutartys nesudarius mokymo sutarties. Iš viso 10 asmenų praktinių įgūdžių įgijimo  veiklos truks 20 mėnesių, vidutiniškai po 1,5 mėnesio vienam asmeniui, paskirstant praktikos veiklas pagal grafiką. Su projekto dalyviais dirbs projekto koordinatorius kuris organizuos praktines veiklas, paskirstys užduotis, apmokys dirbti su įrengimais ir įranga. Projekto metu,  per praktinių darbo įgūdžių įgijimo  veiklas, darbinius įgūdžius įgys 10 asmenų. Įgyvendinus projektą, 3 asmenys taps ekonomiškai aktyviais. VšĮ „Valdresta“ įdarbins nuolatiniam darbui 1 asmenį iš projekto veiklose dalyvavusių ekonomiškai neaktyvių asmenų, kiti 2 asmenys pradės dirbti savarankiškai ar darbą susiras Pakruojo įmonėse.

Skaidrė10


5. Vietos projekto vykdytojas – sporto klubas „SKORPIONAS-BJJ“.

Projekto pavadinimas – „Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!“.

Projektu, kurio tikslas yra socialinę atskirtį patiriančio Pakruojo miesto vaikų ir jaunimo integracijos į visuomenę skatinimas teikiant sociokultūrines paslaugas ir užtikrinant laisvalaikio praleidimo formų įvairovę, siekiama socialinės atskirties grupių vaikus ir jaunimą skatinti dalyvauti laisvalaikio ir užimtumo veiklose. Pasitelkiant savanorystę ir aktyvias laisvalaikio užimtumo veiklas, kaip socialinę atskirtį mažinančias priemones, bus sudaryta galimybė visapusiškai socialiai pažeidžiamos tikslinės grupės integracijai į visuomenę. Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys 7-24 metų amžiaus asmenys. Projekto tikslui pasiekti yra keliami 2 uždaviniai. Pirmuoju uždaviniu „Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklas teikiant sociokultūrines paslaugas“ yra  siekiama organizuoti aktyvų užimtumą, surengiant vaikų vasaros stovyklą. Tikslinė grupė bus supažindinama su aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo formomis Pakruojo mieste. Kitas projekto uždavinys yra „Organizuoti  savanorystės veiklas“. Šiuo uždaviniu siekiama organizuoti socialinę atskirti atskirtį patiriančio patiriančių vaikų ir jaunimo užimtumą per savanorystės veiklas bei savanorių mokymus. Įgyvendinant projekto tikslus ir uždavinius bus ugdomas vaikų kūrybiškumas, iniciatyvumas įvairiomis saviraiškos priemonėmis. Tikslinė grupė bus mokoma prasmingai ir kultūringai leisti savo laisvalaikį, mokytis, tobulinti savo gebėjimus, plėsti akiratį. Projektas prisidės prie Pakruojo miesto socialinę atskirti patiriančio 7-24 m. asmenų laisvalaikio organizavimo, mokymo ir švietimo. Pasitelkiant savanorystę ir laisvalaikio ir užimtumo veiklas teikiant sociokultūrines paslaugas, per socialinę atskirtį mažinančias priemones, bus sudaryta galimybė visapusiškai 20 socialiai pažeidžiamos tikslinės grupės asmenų integracijai į visuomenę bei socialinių ryšių palaikymui.

Skaidrė23

Vaikų stovyklos video įrašas:


6.Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija.

Projekto pavadinimas – „Asmeninės  higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste“.

Pakruojo mieste yra 59 vieniši, socialinės rūpybos ar globos reikalaujantys asmenys, 3124 gyventojai patiria skurdą. Įgyvendinant projektą siekiama sukurti sąlygas naujos socialinės paslaugos teikimui Pakruojo mieste. Projekto tikslas – mažinti socialinį neįgalumą ir jo pasėkoje atsirandančią socialinę atskirtį, plečiant teikiamų socialinių paslaugų spektrą ir jų prieinamumą Pakruojo mieste.  Numatomos projekto veiklos: 1.Asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga (Patalpų remontas ir pritaikymas dušo, skalbyklos ir džiovyklos įrengimui; Reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimo ir montavimo darbai, dušo, skalbyklos ir džiovyklos, lyginimo vietos įrengimui ir paslaugų teikimui; Asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga;) 2. Klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimas ir išvežimas; 3. Seminarai savanoriams (Projekto vykdymo ir darbo organizavimo bazės sukūrimas); 4. Informacijos apie įvairiose organizacija prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir vėlesniu metu Pakruojo mieste bus suaktyvinta ir populiaresnė savanorystė, dar aktualiau tai, jog savanoriaus vyresnio amžiaus asmenys, kurie taip pat patiria socialinę atskirtį. Šiuo metu yra įprasta matyti savanoriaujančius moksleivius ar studentus, tačiau vyresnio amžiaus savanorystės galimybės ribotos. Projektas yra skirtas Pakruojo miesto gyventojams, patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtraukties į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios vietos.


Skaidrė19


7. Vietos projekto vykdytojas – Sporto klubas “EXTREME GYM”.

Projekto pavadinimas – „Laisvalaikio užimtumo organizavimas socialinės rizikos vaikams ir jaunuoliams“.

Socialinės rizikos ir nepasiturinčiose šeimose gyvenantiems ir socialinės rizikos vaikams Pakruojo mieste stinga laisvalaikio užimtumo bei  pozityvios veiklos, dėl mažų finansinių galimybių jiems sudėtinga rasti įdomių nemokamų užsiėmimų. Projekto tikslas – gerinti socialinės rizikos vaikų ir jaunuolių savijautą jų socialinėje aplinkoje, didinti jų užimtumą užtikrinant laisvalaikio praleidimo formų patrauklumą ir prieinamumą bei ugdyti tarpusavio pagalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius savanorystės pagrindu. Laukiami rezultatai: 1. Projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes): 20 asmenų (iš nepasiturinčių šeimų, iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos vaikai ir jaunuoliai), kuriems pasiūlytos naujos sociokultūrinės ir kt. paslaugos soc. atskirties mažinimui – užimtumo ir turiningo laisvalaikio praleidimo programa, kurios metu bus vykdoma sociokultūrinė veikla. 2. Surengta išvykų į sociokultūrinius renginius: laukiami rezultatai – 1 Vnt. (išvyka į jaunimo sąskrydį). 3.  Įtraukta tikslinės grupės dalyvių į savanorišką veiklą: 5 asmenys (iš projekte dalyvavusių tikslinės grupės 20 dalyvių, pasibaigus projektui, savanoriaus 5 dalyviai). Projekto metu suteikta užimtumo ir turiningo laisvalaikio praleidimo programa turės poveikį mažinant socialinės rizikos vaikų ir jaunuolių socialinę atskirtį bei pritrauks 20 projekto dalyvių aktyviai dalyvauti jiems įdomioje veikloje. Projekto dalyviai, įsitraukę į jiems patinkančias veiklas, kuriose galės  dalyvauti ir po projekto įgyvendinimo, jausis saugesni, patenkins bendravimo poreikius, išsiugdys atsakingumą, pareigingumą. Jie pamatys kad yra kitoks gyvenimo būdas nei jų artimoje aplinkoje, be girtavimo, narkotikų, valkatavimo. Projekto naudą jaus ir jų šeimos nariai, nes jų vaikams pakils motyvacija mokytis ir lankyti mokyklą, vykdyti savanoriškas veiklas ir kt.

Skaidrė24


8. Vietos projekto vykdytojas – VšĮ “Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras”.

Partneris – Pakruojo senamiesčio bendruomenė.

Projekto pavadinimas –  „Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“.

VšĮ “Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras” Pakruojo skyrius įgyvendina projektą „Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“. Projekto vykdytojas projektą įgyvendins su partneriu – Pakruojo senamiesčio bendruomene (NVO). Projekto tikslas – suteikiant profesines darbines kompetencijas padidinti Pakruojo miesto gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje. Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Pakruojo miesto gyventojai. Projekto dalyviams bus organizuoti mokymai pagal „Paviršių dažytojo, dekoruotojo“, „Virėjo“, „Pardavėjo“, „Socialinio darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialines paslaugas įžanginio mokymo“ neformaliojo mokymo programas ir susitikimai su statybos, maitinimo, prekybos įmonių atstovai, vietos valdžios institucijomis suinteresuotomis žmonių užimtumu ir jų socialinės gerovės kėlimu.
Planuojama pagerinti 25 tikslinės grupės atstovų ekonominę socialinę padėtį, suformuojant jiems, paklausiausių ir didžiausią laisvų darbo vietų skaičių turinčių profesijų, profesinius darbinius įgūdžius. Susitikimais su vietos verslo ir vietos valdžios atstovais, siekiama supažindinti su laisvomis darbo vietomis, reikalavimais darbuotojui ir galima parama iš vietos valdžios. Visos socialinio dialogo pusės turės galimybę iš esmės išsiaiškinti kylančius klausimus, turimus pageidavimus, siekius ir galimybes įsidarbinti. Po mokymų praėjus 6 mėnesiams ne mažiau kaip 20 % (t.y. 5 asmenys) mokymų dalyvių įsidarbins pagal darbo sutartį arba dirbs savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą.

Skaidrė9

|VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Pakruojo skyrius kartu su partneriu, Pakruojo senamiesčio bendruomene, įgyvendina projektą „Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0013 bendrai finansuojamą Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Pakruojo rajono savivaldybės lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyko intensyvus pasiruošimas mokymams, nes 2019 m. gegužės mėnesio pradžioje prasidėjo Pakruojo miesto gyventojų nemokami virėjų ir paviršių dažytojų, dekoruotojų neformalūs mokymai. Septyni – daug kas sako, kad laimingas skaičius, mūsų dalyvių grupėse būtent tiek ir numatyta! Teoriniai ir pirminiai praktiniai užsiėmimai vyko mūsų mokymo skyriuje ir mokymo bazėje. Nors mes nedideli, bet mūsų svajonės, bei darbai – beribiai. Virtuvėje darbas virte virė, dalyvaujant profesijos mokytojai Daliai Nainienei, išmokta gamybos procese vadovautis instrukcijomis – technologija, organizuoti gamybos procesą, pagaminti dar negamintų, neragautų patiekalų. Virėjams nenusileido ir paviršių dažytojai, dekoruotojai, savo darbais stebinę net profesijos mokytoją Vladą Valentą Bučą. Iš pokalbių su projekto dalyviais – pirminiai įspūdžiai apie virėjo, bei paviršių dažytojo, dekoruotojo profesiją pralenkė visų lūkesčius. Nesitikėta, kad galima pasiekti tiek daug, per tokį trumpą laiką.
Baigėsi neformalūs mokymai. Birželio 19 d. baigiamąjį egzaminą išlaikė virėjų grupės dalyviai, o liepos 9 d. – paviršių dažytojų, dekoruotojų grupė. Darbdavių atsiliepimai buvo puikūs, visų įspūdžiai geri, nauja patirtis – pirmas žingsnis link savo svajonės!
Visus kviečiame prisijungti aktyviam savo gyvenimo svajonių įprasminimui pasirenkant kitas neformalaus mokymo programas! Pagal šį projektą dar planuojami pardavėjo bei socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas įžanginiai mokymai, kurie gali prasidėti bet kada, jei tik nori TU!

66393043_1157304667806826_6524846103412604928_o

66404095_1157304767806816_8414963212113412096_o

66390741_1157309974472962_2392373577887252480_o


9. Vietos projekto vykdytojas – Pakruojo Senamiesčio bendruomenė.

Partneris – Pakruojo automobilių sporto klubas.

Projekto pavadinimas – “Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams”.

Projekto pavadinimas –  Projekto “Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams” vykdytojas Pakruojo Senamiesčio bendruomenė kartu su projekto partneriu Pakruojo automobilių klubu.
Projekto tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo ir vaikų integraciją Pakruojo mieste, pasitelkiant inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas.
Projekto uždavinys yra organizuoti ir vykdyti socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas, skatinant juos įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą ir pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Projekto metu bus vykdomos dvi veiklos: 1.Sociokultūrinių paslaugų teikimas socialinės atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams. Projekto dalyvių 30 asm. naudodamiesi vairavimo simuliatoriaus įranga, dalyvaus laisvalaikio ir užimtumo veiklose 2 stovyklose po 11 d. Projekto metu bus pasiūlytos jaunimui individualios arba grupinės vairavimo patirties įgavimo užimtumo veiklos su vairavimo simuliatoriumi. Po dalyvavimo stovyklose, projekto dalyviams bus organizuojamas projekto veiklų baigiamasis renginys „Draugystės socialinis renginys“, kuriame bus išrenkami geriausiai ir saugiausiai vairuojantys dalyviai. Socialinę atskirtį patiriantys vaikai 10 asm. iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, dalyvaus Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventime. Vaikų užimtumas bus vykdomas su vaikiškais elektromobiliais ir organizuojamas piešimo konkursas. Vaikų piešiniai bus eksponuojami miesto centrinėje aikštėje. 2. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas. 15 asm. jaunuolių bus kviečiami savanoriauti vykdomuose renginiuose, varžybose.

Skaidrė26

20190531_141246 20190531_153651 20190531_164044 20190531_164200 20190531_164307 61454238_398287967441062_4031560727012573184_n 61849516_456994928442545_5096307815752925184_n 61857370_2054405228186531_8848791755533844480_n13. Vietos projekto vykdytojas – Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius.

Partneris – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.

Pavadinimas – “Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas”.

Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Tikslui pasiekti išsikeltas uždavinys – teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, pasitelkiant savanorius. Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos:
1. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. 12 mėn., veiklos koordinatorius teiks informavimo, konsultavimo bei tarpinikavimo paslaugas, pasitelkiant motyvacinius filmukus, interaktyvias priemones, inovatyvius užsiėmimus, viešinimą, tiesiogiai bei masinių renginių metu.
2. Vyks dviejų dienų mokymai, 7 savanoriams “Misija – Savanorystė”. Po mokymų savanoriai prisidės prie projekto veiklų, daugiau sužinos apie savanorystę, jos esmę.
3. Bus teikiamos bendrosios socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojamos dvi 6 dienų dieninės stovyklos “Galimybės mano rankose”. Stovyklose dalyvaus po 15 vaikų, 7-14 metų amžiaus, iš tų šeimų, kurioms labiausiai reikia bendrųjų socialinių paslaugų, pagalbos lavinant įgūdžius, padėsiančius integruotis į Pakruojo miesto bendruomenę. Vaikai dalyvaus užsiėmimuose, kurie ugdys pasitikėjimą savimi, kels savivertę. Lavinamieji užsiėmimai pakels psichologinę vaikų būklę, sustiprins juos, kaip asmenybes.
4. Bus vykdoma intensyvi krizių įveikimo pagalba dienos stovyklų metu. Dieninės stovyklos bus organizuojamos keturis mėnesius. Užsiėmimų metu bus stiprinami kasdienio gyvenimo įgūdžiai, darbiniai įgūdžiai bei kiti aspektai reikalingi vaiko savarankiškumui palaikyti.
Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos šeimos bei senyvo amžiaus asmenys, gyvenantys Pakruojo mieste. Projekto metu ugdysis asmeninius ir socialinius įgūdžius, mokysis spręsti kasdienes problemas, išmoks ne tik valdyti save konflikto metu, bet ir spręsti jį. Pakruojo miesto bendruomenėje padaugės iniciatyvių žmonių, kurie įsijungs į savanorystę.

Skaidrė21


Skaidrė17


Skaidrė14

Pakruojo automobilių sporto klubas įgyvendina projektą „Pradedančiojo verslo konsultavimas ir plėtros spartinimas Pakruojo mieste“. Patyrę verslininkai mentoriai Ramunė Kazėnienė, Justina Andrešiūnienė, Vaidotas Andrikonis, Kristina Dulinskaitė ir Paulius perdavė savo verslo vykdymo patirtį ir žinias mažiau patyrusiems projekto dalyviams. Mentoriai ir dalyviai susitiko informaciniame renginyje ir sutarė mentorių ir projekto dalyvi susitikimus. Mentoriai susitiko 4 kartus po 3 val. ir diskutavo su jauno verslo atstovu apie jo stipriąsias puses, pasidalino savo įgyta verslo patirtimi, aptarė jauno verslo idėją ir sudarė planą, aptarė palankias finansines galimybes, verslo sukūrimo sėkmę ir grėsmes, analizavo kylančias problemas ir pan. Mentorystės pabaigoje įvyko bendras mentorių ir dalyvių susitikimas su Ekonomikos mokslų daktaru, rinkodaros praktiku, Startuolių rengėju, VšĮ „Versli Lietuva Verslo mentorių tinklo mentoriumi Dr. Donatu Joniku aptarti įvykusio mentorystės proceso, gautos naudos ir proceso rezultatų.

IMG-0507 IMG-0506 IMG-0513


Skaidrė15

Pakruojo senamiesčio bendruomenė sudarė susitarimą su jauno verslo subjektu UAB “Pakruojo autodirbtuvės”, dėl jauno verslo rėmimo ir verslumo skatinimo. Įmonė veikia iki 2 metų Pakruojo mieste ir yra tinkamas remti projekto metu. 2019 m. birželio mėn. įvyko 3 vnt. darbinės sesijos įmonės darbuotojams, kuria pravedė UAB “Marketologai”,  Dr. Donatas Jonikas, Ekonomikos mokslų daktaras, rinkodaras praktikas, dirbęs su projektais ne tik Lietuvoje, ber ir Ukrainoje, Kinijoje, Mauritanijoje. knygos “Startup Evolution Curve” autorius. Mokymai jauno verslo atstovams padėjo atlikti analizę apie konkurentus, vyko išskirtinumo paieškos, įmonės veiklos stipriųjų ir silpnųjų pusių išgryninimas, tikslinių klientų segmento išgryninimas, pasiūlymų klientams parengimas, rezultatų apibendrinimas įmonei.

UAB “Pakruojo autodirbtuvės” verslo pradžia remiama priemone, 3D ratų geometrijos stendo įrangos komplektu ir universalus automobilių diagnostiniu prietaisu. Įmonei suteikiama įranga verslo pradžios sustiprinimui, kol įmonei sueis 2 metai. Pakruojo mieste pradėta teikti automobilių remonto (3D geometrijos stendo automobilio ratų suvedimo paslauga ir po to diagnostika.


Skaidrė16


20190905_202811 (1)

20190905_202755 (1)

20190905_202704 (1)


20190829_204202 (1)
Skaidrė27